درباره ما

دیجی نیک در سال ۹۲ با هدف ارتقای دانش الکترونیک در ایران و تسهیل الکترونیک برای افراد جامعه توسط محمد رضا حمیدی تاسیس شد.

از فعالیت های دیجی نیک می توان به طراحی مدارات الکترونیک و فروش قطعات الکترونیک اشاره نمود.